Maharaj Prayer

!! Shree Gajanan Prasanna !!

Aarti1
Aarti2
Aarti3

Aarti1

Aarti - 1

Aarti2

Aarti - 2

Aarti3

Aarti - 3